[content template]

lg_hadaka-matsuri

Okayama: Kurashiki hadaka matsuri